Ռազմավարություններ, մոդելներ, սիմուլյացիաներ

Մենք մեր առաքելությունն ենք համարում համաճարակի կանխմանը կամ դրա տարածման արագության նվազեցմանն օժանդակելը։ Հիմնադրման օրից՝ 2020թ-ի ապրիլից, մեր հիմնական նպատակը եղել է նպաստել համաճարակի ճնշմանը և տնտեսական ակտիվության վերականգնմանը։
Եվ այսպես, մեր առաքելությանը հետամուտ, հովանավորել ենք Երևանի Պետական Համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի հետազոտությունների և գործարարության կենտրոնի կողմից նախաձեռնած “COVID-19 Ռազմավարություններ, մոդելներ, սիմուլյացիաներ” մրցույթը։

CoronaTest is an Armenian-based company that integrates COVID-19 tests right from the manufacturers and offers coronavirus testing at home or workplace.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store