Ի՞նչ է պետք իմանալ Անտիգեն թեստերի մասին

Հիմա ո՞ր թեստն է անհրաժեշտ․անտիգենը թե՞ ՊՇՌ-ն։

  • ՊՇՌ թեստերը մշակվում են վիրուսի ՌՆԹ գենետիկական նյութը որոնելու համար
  • Անտիգեն թեստերը որոնում են վիրուսի սպիտակուցները
  • ՊՇՌ-ի դեպքում նմուշն ուղարկվում է լաբորատորիա
    *Լաբորատորիայում վիրուսի ՌՆԹ-ն ԴՆԹ-ի վերածելով պատրաստում են ԴՆԹ-ի միլիոնավոր օրինակներ: Այս գործընթացը կարող է տևել ժամեր, պահանջում է բարդ լաբորատոր սարքավորումներ
  • Անտիգեն թեստերը կարող են կատարվել անմիջապես տնային պայմաններում
    *Նմուշը խառնվում է հատուկ վիրուսային սպիտակուցներ առանձնացնող լուծույթի՝ ռեագենտի հետ, որը հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել օրգանիզմում արտադրված հակագենները
  • ՊՇՌ-ի դեպքում արդյունքը պատրաստ է լինում 8–24 ժամվա ընթացքում
  • Անտիգենի դեպքում՝ մինչև 30 րոպեում

--

--

--

CoronaTest is an Armenian-based company that integrates COVID-19 tests right from the manufacturers and offers coronavirus testing at home or workplace.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
CoronaTest

CoronaTest

CoronaTest is an Armenian-based company that integrates COVID-19 tests right from the manufacturers and offers coronavirus testing at home or workplace.

More from Medium

Senda: ancient wisdom — new spirit (part 2/2 : the research)

Woulda Coulda Shoulda, Didn’t!

Chainport: bridging assets quickly in one click

Softening the Edges of Felony Murder