Ռազմավարակ կամ պայքար համավարակի դեմ

Պատահական համընդհանուր թեստավորում

Թեստավորման առաջարկվող ռազմավարությունից մեկը` պատահական համընդհանուր թեստավորումն է, որի դեպքում թեստավորում է ամբողջ բնակչությունը ՝ ընտրվելով պատահականության սկզբունքով։ 2018-ին տնտեսագիտության ոլորտում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր պրոֆեսոր Պոլ Ռոմերը առաջարկեց Romer 2020 ռազմավարությունը: Նա պնդում է, որ օրական պատահականորեն թեստավորելով բնակչության 7%-ը և այնուհետև մեկուսացնելով դրական արդյունք ունեցողներին` հնարավոր կլինի նշանակալի կերպով նվազեցնել հիվանդացության կորը:

Թեստավորման մեկ այլ ռազմավարություն է թիրախավորված պարբերական թեստավորումը:

Այն ենթադրում է ռիսկային խմբերի շրջանակներում անհատների որոշակի պարբերականությամբ թեստավորում`ոչ պակաս, քան 10 օրը մեկ, իսկ ռեսուրսների առկայության դեպքում՝ նաև ավելի փոքր պարբերականությամբ։

 • մարդկանց հետ մեծ շփում ունեցողները (օր․ ՝ ավտոբուսի վարորդներ կամ սուպերմարկետի աշխատակիցներ),
 • վարակի մեծ ռիսկ ներկայացնողները (օր․ ՝ բանտապահներ և խնամակալներ),
 • տնից աշխատելու հնարավորություն չունեցողները (օր. ՝ շինարարության և արտադրության ոլորտի աշխատողներ),
 • կրթության ոլորտում աշխատողները և ուսանողները
 • դեպքի բացահայտումից հետո կապի որոնումը,
 • սերտ կապերի մեկուսացումը
 • վարակի կանխարգելման և վերահսկման պրակտիկայի վերանայումը
 • ռազմավարության փոփոխությունը կամ վերանայումը
 • շաբաթական 2 անգամ անցնել թեստավորում
 • համալսարան մուտք գործելիս ներկայացնել անցաքարտ կամ հատուկ հավելված և մուտք գործել միայն բացասական արդյունքի դեպքում
 • եթե ունեն վարակելիության բարձր ռիսկ, անհրաժեշտ է թեստավորվել կարճ ինտերվալներով` հաճախակի պարբերականությամբ
 • Վիսկոնսին — Մեդիսոն համալսարան
 • Կոլորադո Մեսայի համալսարան
 • Ռայսի համալսարան, Հյուսթոն

--

--

CoronaTest is an Armenian-based company that integrates COVID-19 tests right from the manufacturers and offers coronavirus testing at home or workplace.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
CoronaTest

CoronaTest

CoronaTest is an Armenian-based company that integrates COVID-19 tests right from the manufacturers and offers coronavirus testing at home or workplace.