Պատվաստում | Միֆեր և Փաստեր

  • Pfizer / BioNTech-ի և Moderna-ի COVID-19 պատվաստանյութերը ստեղծվել են այն մեթոդով, որը մշակման փուլում է եղել տարիներ շարունակ, ուստի ընկերությունները պատվաստանյութերի մշակման գործընթացը կարող էին սկսել համաճարակի սկզբից:
  • Պատվաստանյութերը մշակողները չեն շրջանցել փորձարկման որևէ քայլ, բայց կատարել են որոշ քայլեր համընկնող գրաֆիկով ՝ տվյալների ավելի արագ հավաքման համար:
  • Պատվաստանյութերի նախագծերը շատ ռեսուրսներ ունեին, քանի որ կառավարությունները ներդրումներ էին կատարում հետազոտությունների մեջ և (կամ) նախապես վճարում պատվաստանյութերի համար:
  • COVID-19 պատվաստանյութերի որոշ տեսակներ ստեղծվել են RNA (mRNA) օգտագործմամբ, ինչը թույլ է տալիս պատվաստանյութերը պատրաստելու ավանդական եղանակի համեմատ ավելի արագ մոտեցում ցուցաբերել:
  • COVID-19 պատվաստանյութերի հետազոտության գործում մեծ ներդրում ունեցավ նաև կամավորների ներգրավվածությունը պատվաստանյութի փորձարկման շրջանում:
  • Պատվաստանյութերի արտադրությունը սկսվել էր հենց սկզբից՝ վարակի բռնկման պահերից, նույնիսկ FDA-ի՝ պատվաստանյութերի գործածության թույլտվությունից առաջ, ուստի պատվաստանյութերը, եթե ոչ ամբողջովին, ապա որոշ չափով պատրաստ էին, երբ արդեն կար թույլտվություն։

--

--

CoronaTest is an Armenian-based company that integrates COVID-19 tests right from the manufacturers and offers coronavirus testing at home or workplace.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
CoronaTest

CoronaTest

1 Follower

CoronaTest is an Armenian-based company that integrates COVID-19 tests right from the manufacturers and offers coronavirus testing at home or workplace.